หน้าแรก | ติดต่อเรา | ข่าวสาร | หน้าบทความ | ถาม-ตอบ | เกี่ยวกับเรา | ค้นหาสินค้าตามแบรนด์      
             ไทย | English    
   Product Categories
   สมาชิก
 : 
 : 
 
 สมัครสมาชิก
 ลืมรหัสผ่าน
   เว็บลิงค์


สั่งสินค้าตอนนี้
สั่งซื้อสินค้าผ่าน Shopee
สั่งซื้อสินค้าผ่าน Lazada
สั่งซื้อสินค้าผ่าน KasempongratOnline.com
อัตราค่าบริการขนส่งต่างๆ
กดไลค์เราบน Facebook เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นและความรู้สีทุกวัน!

 


จีนจะลงทุนในรถไฟความเร็วสูง

China will invest in Thailand's high-speed train จีนจะลงทุนในรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย

Thailand's Deputy Prime Minister Suthep Thaugsuban on Wednesday reported to the Cabinet the success of his recent visit to China, saying that the neighbour to the north has agreed to invest in Thailand's first high-speed railway and provide funding to the development on the Thai rail link system. ของประเทศไทยรองนายกรัฐมนตรีสุเทพ Thaugsuban ในวันพุธที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีความสำเร็จของการเข้าชมล่าสุดของเขาไปยังประเทศจีนบอกว่าเพื่อนบ้านไปทางทิศเหนือได้ตกลงที่จะลงทุนในรถไฟความเร็วสูงครั้งแรกในประเทศไทยและจัดให้มีเงินทุนเพื่อการพัฒนาในการเชื่อมโยงทางรถไฟไทย ระบบ

See more here: ดูเพิ่มเติมที่นี่ :

China will invest in Thai high-speed train, better rail links จีนจะลงทุนในรถไฟความเร็วสูงของไทยการเชื่อมโยงทางรถไฟดีกว่า

China has agreed to invest in Thailand's first high-speed railway, which was part of the talks between the two countries during Thailand's Deputy Prime Minister's visit to China on July 16-23. จีนได้ตกลงที่จะลงทุนในรถไฟความเร็วสูงครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศในระหว่างการของรองนายกรัฐมนตรีของไทยไปเยือนประเทศจีนเมื่อวัน 16-23 กรกฎาคม Thailand's Deputy Prime Minister Suthep Thaugsuban Wednesday reported to Thai Cabinet that China will provide investment, technology and management support for the 240-kilometre railway line from Bangkok to province of Rayong, the country's official MCOT news agency reported. ของประเทศไทยรองนายกรัฐมนตรีสุเทพ Thaugsuban พุธรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีไทยว่าจีนจะให้การลงทุนด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนการจัดการสำหรับกิโลเมตรทางรถไฟสาย 240 จากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดระยอง, อสมทอย่างเป็นทางการของหน่วยงานข่าวประเทศรายงาน

 

high speed railway

"There might be an agreement when Thai Prime Minister Abhisit Vejjajiva visits China in the near future," said Suthep. "อาจจะมีข้อตกลงเมื่อไทยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้าชมประเทศจีนในอนาคตอันใกล้นี้"สุเทพกล่าวว่า

Suthep also disclosed that the two countries may also cooperate in railway projects at the Thai-Lao border of Thailand's Nong Khai province to Laos and China. สุเทพยังเปิดเผยว่าทั้งสองประเทศอาจจะร่วมมือกันในโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่ชายแดนไทยลาวแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายไปยังประเทศลาวและประเทศจีน The line is expected to also link southern Thailand to Malaysia. สายคาดว่าจะยังมีการเชื่อมโยงภาคใต้ของประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย

He praised the quality of China's high-speed railway system, adding that Chinese technology for high-speed trains is highly advanced. เขายกย่องคุณภาพของระบบรถไฟของจีนความเร็วสูงเพิ่มว่าเทคโนโลยีภาษาจีนเพื่อรถไฟความเร็วสูงเป็นขั้นสูง China has said it would promote Thailand as a tourist destination among Chinese. ประเทศจีนได้กล่าวว่าจะส่งเสริมให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจีน It will as well consider buying more rice from Thailand, while adding the rail link development will provide convenience of people in the region to travel and enhance a better logistics and transport system. มันรวมทั้งจะพิจารณาซื้อข้าวจากไทยมากขึ้นในขณะที่การเพิ่มการเชื่อมโยงการพัฒนาทางรถไฟจะให้ความสะดวกสบายของผู้คนในภูมิภาคเพื่อการเดินทางและการเสริมสร้างจิสติกส์ที่ดีขึ้นและระบบการขนส่ง

The Chinese mainland's length of high-speed railways in operation has now reached 6,900 kilometers, ranking first in the world, and the length of high-speed railways under construction has reached 10,000-plus kilometers, according to the “Seventh World High-speed Railway Conference” held by the Ministry of Railways on July 28. จีนแผ่นดินใหญ่ของความยาวของทางรถไฟความเร็วสูงในการดำเนินงานได้ถึงตอนนี้ 6,900 กิโลเมตร, การจัดอันดับครั้งแรกในโลกและความยาวของทางรถไฟความเร็วสูงภายใต้การก่อสร้างได้ถึง - Plus กิโลเมตร 10,000 ตาม"เจ็ดโลกความเร็วสูงรถไฟ ประชุม"ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการทางรถไฟในกรกฎาคม 28

The high-speed railway lines, including the Beijing-Tianjin, Wuhan-Guangzhou, Zhengzhou-Xi'an and Shanghai-Nanjing lines, are all in operation and running at speeds of 350 kilometers an hour, making them the fastest in the world. ความเร็วสูงทางรถไฟรวมถึงกรุงปักกิ่งเทียนจิน, หวู่ฮั่น - กว่างโจว, เฉินโจว - ซีอานและเส้นเซี่ยงไฮ้หนานจิงที่มีทั้งหมดในการดำเนินงานและการทำงานที่ความเร็ว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้พวกเขาเร็วที่สุดในโลก

According to the plan and current construction progress, the total length of high-speed railways in China will exceed 13,000 kilometers by 2012 and will exceed 16,000 kilometers by 2020. ตามแผนและการดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบันความยาวรวมของทางรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีนจะเกิน 13,000 กิโลเมตรปี 2012 และจะเกิน 16,000 กิโลเมตรภายในปี 2020

Doing business in Thailand การทำธุรกิจในประเทศไทย

Thailand performs well compared to other countries in the region on many aspects of government regulations and regulatory procedures that facilitate business. ประเทศไทยมีประสิทธิภาพดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคในหลาย ๆ ด้านของกฎระเบียบของรัฐบาลและวิธีการกฎระเบียบที่อำนวยความสะดวกทางธุรกิจ According to the latest annual World Bank's Doing Business report, in 2008 Thailand ranks 13th among over 180 countries and 4th in East Asia in the ease of doing business. จากรายงานธุรกิจประจำปีล่าสุดของธนาคารโลกดำเนินการในปี 2008 จัดอันดับประเทศไทยครั้งที่ 13 ในกว่า 180 ประเทศและที่ 4 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในความสะดวกในการทำธุรกิจ The ease of doing business is measured by quantitative indicators of regulatory requirements and procedures in ten areas in the life cycle of typical small and medium enterprises (SMEs) in the largest city in a country. ความสะดวกในการทำธุรกิจจะวัดผลจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณของความต้องการด้านกฎระเบียบและวิธีการในพื้นที่สิบในวงจรชีวิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วไป (SMEs) ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

They include, for example, the number days, steps, and cost needed to obtain business licenses, registering property, clear customs, pay taxes, and close a business. ซึ่งรวมถึงยกตัวอย่างเช่นวันที่จำนวนขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ, การลงทะเบียนทรัพย์สินศุลกากรชัดเจนจ่ายภาษีและปิดธุรกิจ It only takes 2 steps and 2 days to register property in Thailand, on of the fastest in the world. มันใช้เวลาเพียงขั้นตอนที่ 2 และ 2 วันในการลงทะเบียนทรัพย์สินในประเทศไทยในการที่เร็วที่สุดในโลก Progress over the recent years has been particularly on the improvements in the customs process after the introduction of the internet-based customs clearance system, which has reduced the number of required documents and time taken to clear customs for exports. ความคืบหน้ากว่าปีที่ผ่านมาได้รับการปรับปรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการศุลกากรหลังจากการแนะนำของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ระบบพิธีการทางศุลกากรซึ่งได้ลดจำนวนเอกสารที่จำเป็นและระยะเวลาในการศุลกากรที่ชัดเจนเพื่อการส่งออก

Be the first to rate this [?]
ศูนย์รวม สีโจตัน ศูนย์รวม สีชูโกกุ ศูนย์รวม สีทีโอเอ ศูนย์รวม สีตราพัด   You are visitor no. 13,896,639  จำนวนผู้เข้าชม : 33
E-commerce Solutions by BangkokDomain.com   ®